Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza image střední odborné školy
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Pozitivní image organizace, v našem případě střední školy, ovlivňuje chování žáků, rodičů občanů (klientů) i veřejnosti k dané organizaci a zájem o ni a její vzdělávací nabídku. Cílem budoucí bakalářské práce je analyzovat obsah image vybrané střední školy ve vztahu k její strategii a cílům a případně navrhnout potřebné změny obsahu image. V rámci zpracování student postupně prostuduje teoretické poznatky k tématu, stanoví silné a slabé stránky obsahu image střední školy, identifikuje obsah žádoucí image střední školy a následně na základě empirických dat provede srovnání současného image s žádoucím. Výsledkem práce pak bude návrh potřebných změn a možný postup jejich dosažení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení