Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Růsta a mortalita dřevin při různých druzích ochrany proti buřeni v podmínkách živných a oglejených stanovišť LS Třebíč a LS Černá Hora
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt: Práce, navazující na smluvní výzkum v rámci GS LČR, s.p. Poloprovozní ověření výsledků na stávajících i nových plochách. Řešeno ve spolupráci s KŘ Lesů ČR Brno a jemovanými lesními zprávami. Cílem práce bude zjistit mortalitu a růstové reakce dřevin na různě koncipované zásahy a identifikovat faktory, které je ovlivňují. Na výzkumných plochách jsou aplikovány následující varianty zásahů proti buřeni: ožínání celoplošně, ožínání pruhově, ožínání v pruzích + postřik (druhý zásah dle růstu buřeně), postřik v pruzích Roundapem + ožínání v pruzích (druhý zásah dle růstu buřeně), postřik v pruzích Roundapem, postřik Fusilade – standardní koncentrace, postřik Fusilade – snížená koncentrace a kontrolní ploška bez zásahu proti buřeni. Na ploškách je sledováno: početnost, výška, tloušťka v kořenovém krčku, prezence poškození okusem a jiných poškození. Druhy a pokryvnost buřeně na jednotlivých plochách jsou zaznamenány fytocenologickým snímkem, opakování je realizováno vždy ke konci léta. Přírůsty jsou zjišťovány po ukončení vegetačního období a po zimním okusu na jaře, ve stejných termínech bude opakováno měření výšek a tlouštěk v kořenovém krčku a zjišťována mortalita (prezence odumřelých jedinců).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.