Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním praktickým cílem disertační práce bude na základě dosavadních znalostí a dle provedených šetření poskytnout ekofyziologické podklady pro optimalizaci pěstebních opatření v porostech pionýrských dřevin s dominancí břízy bělokoré vzniklých nebo úmyslně založených po rozpadu stanovištně nepůvodních smrkových porostů. Výzkumným cílem tedy bude prohlubování dosavadních poznatků o fungování porostů pionýrských dřevin a následných porostů, které jsou součástí dynamiky lesního ekosystému. Šetření bude probíhat v objektech založených v roce 2015, kde byla podsázena jedle pod porosty ve věku 9, 15 a 22 let. V těchto porostech byly provedeny výchovné zásahy různé intenzity a dále bude provedeno na části ploch vyvětvování. Hodnocena bude mortalita sazenic, výškový přírůst, tloušťka kořenového krčku. Budou monitorovány rozdíly ve fotosyntéze jedle bělokoré pod přípravným porostem a na holině. Bude stanovena závislost fotosyntézy na intenzitě fotosynteticky aktivní radiace: u sazenic jedle pod různými intenzitami zásahu a na holině. Transpirace a fotosyntéza bude měřena gazometricky na úrovni listů přístrojem Licor LI6400. Míra dostupnosti vody pro sazenice v jednotlivých variantách bude kvantifikována podle vodního potenciálu měřeného na listech Scholanderovou tlakovou komorou. V případě ploch nových bude analyzován růst a reakce dřevin z přirozené obnovy na uvolnění, které se vyskytují ve stávajících březových porostech. Hodnoceny budou výška, přírůst a další výše uvedené ekofyziologické parametry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa