Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Vliv porostů přípravných dřevin na kalamitních holinách na ekofyziologické parametry cílových dřevin v podsadbách a v přirozené obnově
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Hlavním praktickým cílem disertační práce bude na základě dosavadních znalostí a dle provedených šetření poskytnout ekofyziologické podklady pro optimalizaci pěstebních opatření v porostech pionýrských dřevin s dominancí břízy bělokoré vzniklých nebo úmyslně založených po rozpadu stanovištně nepůvodních smrkových porostů. Výzkumným cílem tedy bude prohlubování dosavadních poznatků o fungování porostů pionýrských dřevin a následných porostů, které jsou součástí dynamiky lesního ekosystému. Šetření bude probíhat v objektech založených v roce 2015, kde byla podsázena jedle pod porosty ve věku 9, 15 a 22 let. V těchto porostech byly provedeny výchovné zásahy různé intenzity a dále bude provedeno na části ploch vyvětvování. Hodnocena bude mortalita sazenic, výškový přírůst, tloušťka kořenového krčku. Budou monitorovány rozdíly ve fotosyntéze jedle bělokoré pod přípravným porostem a na holině. Bude stanovena závislost fotosyntézy na intenzitě fotosynteticky aktivní radiace: u sazenic jedle pod různými intenzitami zásahu a na holině. Transpirace a fotosyntéza bude měřena gazometricky na úrovni listů přístrojem Licor LI6400. Míra dostupnosti vody pro sazenice v jednotlivých variantách bude kvantifikována podle vodního potenciálu měřeného na listech Scholanderovou tlakovou komorou. V případě ploch nových bude analyzován růst a reakce dřevin z přirozené obnovy na uvolnění, které se vyskytují ve stávajících březových porostech. Hodnoceny budou výška, přírůst a další výše uvedené ekofyziologické parametry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-BOTA Botany
D-BOTA-FOPHY Forest Phytology