Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Abstrakt: Velkoplošně vyhořelá lesní území představují specifické stanovištní podmínky nejen pro obnovu lesa, ale i pro vývoj společenstev bezobratlých živočichů, která byla ohněm narušena. Epigeická arachnoentomofauna bude diferencovaně reagovat a vyvíjet v extrémních klimatických podmínkách Moravské Sahary nejen v porostech ponechaných samovolnému vývoji po požáru, ale i na plochách zalesněných po technologické přípravě půdy. Cílem šetření je zhodnotit na základě dlouhodobého sledování (2013–2021) sukcesní změny a vývoj dominantních živočišných cenóz (Carabidae, Myriapoda, Aranea, Opilionoidea etc.) v konfrontaci s arachnoentomofounou věkově shodných borových porostů požárem neovlivněných. Z metodického hlediska je možné navázat na cílené sběry metodou zemních pastí z let 2013–2018 na 11 trvalých výzkumných plochách, s upravenou metodikou sběru v r. 2017. Změny je třeba interpretovat s ohledem na vývoj stanovištních podmínek klimatických, světlostně-vlhkostních, fytocenologických etc. Pro potřebu řešení jsou k dispozici klimatická data, fytocenologický zápis charakterizující stav v prvním roce po požáru je třeba opakovat a využít k popisu stanovištních změn. Oblast šetření: Požářiště revíru Bzenec (Moravská Sahara) LS Strážnice Výsledky je třeba zhodnotit odpovídajícími statistickými metodami, publikovat alespoň ve dvou vědeckých časopisech s IF.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-OCHRL Ochrana lesa