Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Abstrakt:
Cíl: Ověřit a zpřesnit dosavadní poznatky o vývoji a ekologických nárocích chrousta maďálového zvláště v souvislosti s výběrem ovipozičních míst a podmínek v době kladení (teplotně, vlhkostní, žíroviště, disponibilní prostor a jeho variabilita), vyšetřit světlostní poměry v porostech s výskytem ponrav jako doklad chování samic při výběru místa ke kladení. Ověřit atraktivitu jednotlivých dřevin pro imága a jejich spotřebu a dopad na vývoj zvláště plodnost (dub, buk, bříza, lípa, akát, olše, květ borovice) Stanovit příčiny neatraktivnosti lípy pro imága chrousta maďalového jako potencionální nástroj k získání repelentního přípravku. Ověřit možnosti eliminace imág dostupnými prostředky ze skupiny pyretroidů, biopreparátů a přípravků obsahující mangan, při současném stanovení dopadu na vývoj, spotřebu potravy, mortalitu, letovou aktivitu v laboratorních a terénních podmínkách, souběžně hodnotit dopad přípravků na necílové organismy. Vymezit ekologické aspekty a etologii ponrav 1.–3. instaru, zimování, orientace k potravě, atraktivita potravy, škodlivost a ohrožení kultur v závislosti na věku a stanovištních podmínkách. Prohloubit kvalitativně kontrolní postupy a kritické počty v různých stanovištních podmínkách (výsadby, zajištěné kultury, mýtné porosty). Ověřit dostupné přípravky a technologie k ověření eliminace škodlivého působení ponrav Vypracovat návrh oborové normy nebo směrnice, metodiky ke kontrole a možnosti boje s chroustem maďálovým. Oblast šetření: Revíry Bzenec, Vracov LS Strážnice, revír Býchory LS Nymburk Metodika: Kontrolní metody půdní sondy, světelný lapač, fotoeklektory, nádobové pokusy, terénní ošetření, laboratorní chovy, stanovištní podmínky, klimatická měření, fenologie rašení etc. Výsledky publikovat alespoň ve dvou recenzovaných vědeckých časopisech s IF.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-OCHRL Ochrana lesa