Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Reprodukční biologie dubu zimního (dubu letního, buku lesního)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Abstrakt:
Analýza reprodukčních procesů v porostech dubu zomního (příp. dubu letního nebo buku lesního) na základě samčí plodnosti (květení) a samičí plodnosti (produkce bukvice) jednotlivých stromů a porostů Terénní práce: - Identifikace a výběr vhodných porostů, - Označení a zaměření stromů v těchto porostech, Terénní práce jarní: Hodnocení fenologie květení a intenzity samčího a samičí květení jedinců buku ve vybraných porostech. Terénní práce podzimní: hodnocení produkce bukvic jedinců buku ve vybraných porostech. Vyhodnocení: Analýza variability samčí a samičí plodnosti stromů. Hodnocení vztahu plodnosti k vlastnostem stromů, přírodním podmínkám a průběhu počasí v kontkrétní sezoně. Výsledek a jeho využití: Rozšíření poznatků o reprodukčních procesech a plodnosti buku a případná doporučení pro: - sběry bukvice v uznaných porostech, - získáváni reprodukčního materiálu pro zachování genofondu cenných autochtonních populací a - přirozenou obnovu buku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení