Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Roman Longauer, CSc.
Summary:
Produkce lesního reprodukčního materiálu s sebou nese riziko nežádoucích změn a zúžení genofondu zakládaných lesních porostů. Příčinou může být nedostatečné kvetení a plození zdrojů lesního reprodukčního materiálu, sběr semen z malého počtu matečných stromů a třídění semenáčků a sazenic v lesních školkách. Cílem práce bude ověřit přitomnost nežádoucích změn v genofondu lesního reprodukčního materiálu pěstovaného v lesních školkách. Pomocí genetických markerů se určí základní populačně-genetické charakteristiky vybraného oddílu sazenic, které se porovnají s jejich matečným porostem resp. autochtonními porosty téže dřeviny v konkrétní přírodní lesní oblasti. V případě zjištění nežádoucích změn genofondu se pokusíme identifikovat příčinu a navrhnout nápravná opatření. Bakalářská práce se vypracuje ve spolupráci s Lesy města Brno, a.s.

There are no limitations of the topic