Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce by byla zaměřená na vnitrodruhovou proměnlivost a míru dedičné podmíněnosti reakce reprodukčnho materiálu smrku (dubu zimního, borovice lesní, jasanu) na přenos do odlišných stanovištních podmínek. Terénní šetření se uskuteční v provenienčních pokusech, v nichž jsou společně vysazeny oddíly reprodukčního materiálu pocházející ze zdrojových porostů z různých přírodních lesních oblastí. Předmětem hodnocení bude / může být dle domluvy/ růst, přežívaní, fenologii, odolnost/náchylnost k chorobám i vlastnosti dřeva. Prostřednictvím provenienčních pokusů lze identifikovat vhodné zdroje lesního reprodukčního materiálu s ohledem na produkční charakteristiky, odolnost a adaptabilitu zakládaných porostů. Výběr dřeviny a zaměření práce na konkrétní vlastnosti dřevin je možné domluvit s vedoucím práce. Na Školním lesním podniku ML Křtiny jsou k dispozici provenienční pokusy se smrkem, dubem zimním a letním, borovicí lesní a v širším okolí i s jasanem ztepilým.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení