Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Management posklizňových zbytků při pěstování obilnin
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Dopady managementu posklizňových zbytků na porosty a výnosy následných plodin závisí na přímých a nepřímých účincích celé řady faktorů. Využitím informací z vědecké a odborné literatury bude provedena jejich charakteristika a možnosti uplatnění při zakládání porostů obilnin v podmínkách České republiky. Různé způsoby využití posklizňových zbytků budou vyhodnoceny z hlediska ochrany půdy před erozí a požadavků na integrovanou ochranu porostů obilnin.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení