Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem závěrečné práce bude experimentální ověření vlivu arbuskulární mykorhizy na základní růstové ukazatele při množení vybraných odrůd červeného rybízu. Součástí teoretické části bude odborná literární rešerše na zadané téma s využitím domácích a zahraničních literárních zdrojů. V rámci praktické části závěrečné práce připraví student (-tka) po konzultaci s vedoucím práce metodiku experimentu. Praktické experimenty budou probíhat na experimentálních plochách ústavu v Lednici nebo vBrně v průběhu roku 2018. Získané výsledky jednotlivých růstových ukazatelů budou statisticky vyhodnoceny (objem kořenů, počet kořenů, délka a počet přírůstku, průměr kořenového krčku, průměr výhonu 5 a 10 cm nad koř. krčkem, počet listů a velikost listové plochy. Výstupem bude zhodnocení možnosti využití inokulace množárenského substrátu mykorhizními přípravky a doporučení, zda je tato technologie využitelná ve školkařské praxi. Závěrečná práce bude mít všechny náležitosti odpovídající standardním požadavkům pro tento typ práce (předepsaná struktura, rozsah a obsah).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení