Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalita humusových látek u referenční třídy Regosoly
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Abstrakt:
Bude obecně charakterizována referenční třída Regosoly. U vybraného subtypu regozemě bude podrobně studován obsah humusu, kvalita humusových látek a optické vlastnosti humusových látek v UV-VIS oblasti spektra. Výsledky měření budou porovnány s dostupnou literaturou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení