Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Nelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového pole
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
Abstrakt: Hygroskopický anizotropní nehomogenní materiál, jako je dřevo nebo kompozity na bázi dřeva, vykazují složitou mechanickou odezvu v důsledku současného působení více fyzikálních polí. Teplotní, vlhkostní a deformačně-napěťové pole jsou obvykle řešena odděleně a lineárně. Cílem je sestavit spolehlivý a dostatečně komplexní model pro nelineární výpočet teplotního, vlhkostního a deformačně-napěťového pole ve dřevě uvnitř stavební konstrukce, aby bylo možné tuto konstrukci posoudit z hlediska stavební fyziky, ale zároveň také z hlediska mechanické odezvy (statiky konstrukce). Dílčí cíle práce jsou následující: 1. matematicko-fyzikální modelování jehož výsledkem je nalezení soustavy diferenciálních rovnic pro vázaný popis všech zmiňovaných fyzikálních polí s ohledem na komplexní popis dřeva jako visko-elastického/plastického materiálu (zachycení jevu dotvarování - creepu, nelineární odezvy dřeva apod.) 2. implementace sestavených modelů do konečně-prvkového softwarového balíku 3. práce s experimentálně naměřenými materiálovými vlastnostmi a validace modelu Model bude zaměřen především na analýzu: a) vlivu teplotou a vlhkostí modifikovaných mechanických vlastností (modulů pružnosti, mezí kluzu, mezí pevnosti atd.) na mechanickou odezvu celé konstrukce, b) vlivu bobtnání a sesychání dřeva na mechanickou odezvu celé konstrukce, c) vlivu teplotního a vlhkostního pole na reologické (visko-elastické/plastické) chování dřeva pro spolehlivější posouzení stavební konstrukce z hlediska druhého mezního stavu (hlavně posouzení dotvarování - creep).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-DI Dřevařské inženýrstvíD-DI-TZD Technologie zpracování dřeva