Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Student se zaměří na formu rizikového chování záškoláctví, a to se v prostředí střední odborné školy. Zaměří se na zmapování motivů žáka SOŠ, které ho vedou k záškoláctví, ale také průvodních okolností záškoláctví (s kým a jak tráví žák čas za školou, kdo o tomto jednání ví, jaký je konflikt mezi záškoláctvím a docházkou do školy, jak je záškoláctví omlouváno atp.). Vzhledem ke specifičnosti průzkumného problému se očekává kvalitativní šetření, a to formou rozhovorů s žáky SOŠ, kteří mají problém s docházkou do školy a záškoláctvím. Jako vhodná metoda analýzy se jeví otevřené kódování (první fáze zakotvené teorie), výstupem mohou být doporučení pro školy jak zlepšit docházku žáků a kvalitu jejich středního odborného vzdělávání.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.