Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Teoretická časť bude venovaná zásadám zdravého stravovania a zloženiu stravy, ktorá je vhodná pre adolescenta. Tiež budú definované špecifiká zdravého stravovania v adolescentnom veku. V praktickej časti potom bude prieskumom zisťované, ako adolescenti na vybranej strednej odbornej škole zásady zdravého stravovania dodržujú a čo ich ovplyvňuje pri voľbe stravovacieho plánu. Zvolená bude kvantitatívna metodológia zberu dát (dotazník).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia