Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Teoretická časť bude venovaná zásadám zdravého stravovania a zloženiu stravy, ktorá je vhodná pre adolescenta. Tiež budú definované špecifiká zdravého stravovania v adolescentnom veku. V praktickej časti potom bude prieskumom zisťované, ako adolescenti na vybranej strednej odbornej škole zásady zdravého stravovania dodržujú a čo ich ovplyvňuje pri voľbe stravovacieho plánu. Zvolená bude kvantitatívna metodológia zberu dát (dotazník).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení