Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
V posledních letech jsou lesy ČR ohrožovány především nedostatkem vody v důsledku nerovnoměrného rozložení srážek v průběhu roku a zvyšujícím se požadavkům na výpar. Díky tomu dochází ke chřadnutí a odumírání řady porostů a dřevin, především smrku. Zásadní vliv na vodní bilanci porostu má jeho struktura (druhová, věková a prostorová skladba). Pěstebními opatřeními přitom lze výdej vody z porostu ovlivnit. Experimentální část práce se bude zabývat kvantifikací jednotlivých složek vodní bilance (intercepcí, transpirací, podkorunovými srážkami, vlhkostí půdy aj.) a jejich ovlivněním strukturou porostu a pěstebním zásahem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa