Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
ČČeleď Cordulegastridae zahrnuje druhy, které reprezentují pravé lesní druhy vážek. Druhy jsou vázány na reofilní biotopy lesních komplexů. V současnosti byl prokázán na území ČR výskyt tří druhů, z území ČR doposud nemáme přesné informace o výskytu těchto druhů. Na známých lokalitách Karpat monitorovat bionomii jednotlivých druhů (sledováním letu imág, líhnutí..). Vyhodnotit ekologické nároky druhů ve vztahu ke krajinným strukturám, složení lesních ekosystémů, zjistit faktory, které mohou být limitující pro druhy. Zájmová oblast: Moravskoslezské Beskydy (popř. Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty) - dle výběru. Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení