Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnocení růstu lísky turecké (Corylus colurna) na vybraných lokalitách v Brně (Wilsonův les, uliční stromořadí). Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou změřeny u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost, zmlazení aj.). 3. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou porovnány s předchozími měřeními a stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení