Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ochrana dřevin v prostředí sídel
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Abstrakt:
Práce by měla přehledně a věcně zhodnotit a uspořádat údaje dotýkající se ochrany dřevin ve veřejných prostorech sídel. Shrnuty by měly být východiska a důvody ochrany a vymezeny jednotlivé způsoby (mechanická, biologická, chemická), jejich možnosti a limity. Součástí bude dokladování jednotlivých způsobů či forem a postupů, včetně konfrontace daného stavu na úrovni vybrané správy zeleně. Návrh systémových zlepšujících opatření na úrovni managementu, včetně možností evidence.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení