Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Půdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Abstrakt:
Kotlíková obnova lesa je typ přírodě blízkého lesnicko-pěstebního managementu a dostává se jí stále větší pozornosti. Na Území ŠLP Křtiny, ML byly v součinnosti s Ústavem zakládání a pěstění lesů založeny experimentální plochy porostních typů buk, smrk a směs), na kterých se v rámci pedologických etap zaměřujeme na hodnocení vodního režimu formou permanentního sběru dat (vlhkoměrná čidla) a na hodnocení přeměn dusíku a mineralizaci humusu. Zpracování závěrečné práce obnáší (a) hodnocení vodního režimu půdy; (b) hodnocení humusových poměrů v těchto obnovních prvcích.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení