Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Charakteristika hub rodu Phaeoacremonium a Fomitiporia a jejich vzájemné interakce
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Houby rodu Phaeoacremoniuim a Fomitiporia jsou často přítomné ve dřevě révy vinné, kde se projevují symptomy onemocnění známého jako ESCA. Cílem práce bude detailně taxonomicky a mykologicky popsat oba rody. Dalším cílem bude založení a vyhodnocení pokusu na Petriho miskách, kde bude sledován a zaznamenáván růst obou druhů hub na společných Petriho miskách.

There are no limitations of the topic