Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
3
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt:
Na vybraných lokalitách přirozených lesů ČR, napříč výškovým, klimatickým i stanovištním gradientem, jsou již od 70. let 20. století opakovaně detailně hodnoceny chemické a fyzikální vlastnosti půd. Toto období lze přitom hodnotit jako neobyčejně dynamické. Vrcholila imisní zátěž a současně začala být stále markantnější klimatická změna. Je otázkou, jak se veškerý tento vývoj (globální, regionální i lokální) vepsal do vývoje půd přirozených lesů. Cílem bakalářské práce bude posoudit změny v půdách ve vazbě k porostním a stanovištním poměrům. Za tímto účelem bude nutné zkompletovat historické i moderní analýzy a v některých případech i nalézt vztahy některými starými a moderními přístupy k analýze půd. Podél časového gradientu pak bude posouzen a statisticky vyhodnocen vývoj jednotlivých půdních vlastností.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia