Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem závěrečné práce je experimentálně ověřit možné využití plodů při technologickém zpracování při výrobě sirupů, marmelád, kompotů a sušeného ovoce s přihlédnutím na udržení nutričního významu daného ovocného druhu. Součástí teoretické části bude odborná literární rešerše na zadané téma s využitím domácích a zahraničních literárních zdrojů (botanická klasifikace, využití plodů ve výživě, možné technologické zpracovatelské postupy, zdravotní význam, nutriční hodnoty). V rámci praktické části závěrečné práce připraví student (-tka) po konzultaci s vedoucím práce metodiku experimentu. Důraz bude kladen na laboratorní zhodnocení nutričních ukazatelů plodů v čerstvém stavu a v jednotlivých výrobcích. Výstupem bude zhodnocení a doporučení pro možná využití při domácí (samozásobitelské) produkci výrobků z ovoce a pro zpracovatelské podniky. Vlastní práce bude zpracována obvyklým způsobem, včetně tabulek, grafů a fotodokumentace. Zpracování závěrečné práce bude konzultováno s vedoucím práce a odborníky z praxe. Závěrečná práce bude mít všechny náležitosti odpovídající aktuálním požadavkům studijního oddělení Zahradnické fakulty (předepsaná struktura, rozsah a obsah).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení