Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Možnosti využití plodů odrůd Hippophae rhamnoides pro zpracování
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Summary:
Cílem závěrečné práce je experimentálně ověřit možné využití plodů při technologickém zpracování při výrobě sirupů, marmelád, kompotů a sušeného ovoce s přihlédnutím na udržení nutričního významu daného ovocného druhu. Součástí teoretické části bude odborná literární rešerše na zadané téma s využitím domácích a zahraničních literárních zdrojů (botanická klasifikace, využití plodů ve výživě, možné technologické zpracovatelské postupy, zdravotní význam, nutriční hodnoty). V rámci praktické části závěrečné práce připraví student (-tka) po konzultaci s vedoucím práce metodiku experimentu. Důraz bude kladen na laboratorní zhodnocení nutričních ukazatelů plodů v čerstvém stavu a v jednotlivých výrobcích. Výstupem bude zhodnocení a doporučení pro možná využití při domácí (samozásobitelské) produkci výrobků z ovoce a pro zpracovatelské podniky. Vlastní práce bude zpracována obvyklým způsobem, včetně tabulek, grafů a fotodokumentace. Zpracování závěrečné práce bude konzultováno s vedoucím práce a odborníky z praxe. Závěrečná práce bude mít všechny náležitosti odpovídající aktuálním požadavkům studijního oddělení Zahradnické fakulty (předepsaná struktura, rozsah a obsah).

There are no limitations of the topic