Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Studie revitalizace vybraného vodního toku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Abstrakt: Student vypracuje na daném povodí přírodní poměry. Provede v povodí podrobný terénní průzkum s popisem stávajícího stavu toku a jeho okolí, popis břehových a doprovodných porostů. Stanoví stávající kapacitu koryta, a vyhodnotí míru nutné ochrany s ohledem na využití okolních pozemku pro stanovení kapacity revitalizovaného koryta. Student navrhne revitalizaci toku, vypracuje výkresovou dokumentaci: situace, podélný profil, příčné profily. Při návrhu zohlední požadavky vyjádřených dotčených orgánů a organizací.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.