Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Gastronomický odpad (výroba a příprava jídel, nespotřebovaná jídla) je jednou z podstatných položek biologicky rozložitelných odpadů. Cílem práce je zdokumentovat možnosti nakládání s gastronomickými odpady a zhodnotit dosavadní metody jeho evidence, zpracování a dalšího využití. Ze získaných dat bude provedeno posouzení o vhodnosti gastronomického odpadu pro výrobu bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia