Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: V Chráněné krajinné oblasti Šumava se dosud nachází lesní porosty s významným podílem stromů, které pamatují původní šumavské pralesy. Jejich charakteristická (nikoli ale jediná možná) historie je taková, že původní pralesy byly disturbovány silnými vichřicemi ve 2. polovině 19. století, a takto narušené lesy byly následně jednorázově nebo opakovaně přímo usměrněny lesnickým managementem. Přes porušení vazeb mezi složkami ekosystému těžbou a odvozem kmenů, zde ale zůstal prvek kontinuity. Přírodní a biologická hodnota těchto porostů, které jsou obvykle mimo maloplošná chráněná území, není dosud dostatečně známa a je nyní předmětem multioborového výzkumu. Cílem bakalářské práce bude charakterizovat půdní prostředí vybraných porostů a uvést jej do kontextu se zcela pralesovitými porosty (zejména Boubínský prales). Hypoteticky je očekáván mírný pokles pedokomplexity oproti pralesům.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia