Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
V Chráněné krajinné oblasti Šumava se dosud nachází lesní porosty s významným podílem stromů, které pamatují původní šumavské pralesy. Jejich charakteristická (nikoli ale jediná možná) historie je taková, že původní pralesy byly disturbovány silnými vichřicemi ve 2. polovině 19. století, a takto narušené lesy byly následně jednorázově nebo opakovaně přímo usměrněny lesnickým managementem. Přes porušení vazeb mezi složkami ekosystému těžbou a odvozem kmenů, zde ale zůstal prvek kontinuity. Přírodní a biologická hodnota těchto porostů, které jsou obvykle mimo maloplošná chráněná území, není dosud dostatečně známa a je nyní předmětem multioborového výzkumu. Cílem bakalářské práce bude charakterizovat půdní prostředí vybraných porostů a uvést jej do kontextu se zcela pralesovitými porosty (zejména Boubínský prales). Hypoteticky je očekáván mírný pokles pedokomplexity oproti pralesům.

There are no limitations of the topic