Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Půdy pralesovitých reliktů na Šumavě pod vlivem přirozených a antropogenních disturbancí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V Chráněné krajinné oblasti Šumava se dosud nachází lesní porosty s významným podílem stromů, které pamatují původní šumavské pralesy. Jejich charakteristická (nikoli ale jediná možná) historie je taková, že původní pralesy byly disturbovány silnými vichřicemi ve 2. polovině 19. století, a takto narušené lesy byly následně jednorázově nebo opakovaně přímo usměrněny lesnickým managementem. Přes porušení vazeb mezi složkami ekosystému těžbou a odvozem kmenů, zde ale zůstal prvek kontinuity. Přírodní a biologická hodnota těchto porostů, které jsou obvykle mimo maloplošná chráněná území, není dosud dostatečně známa a je nyní předmětem multioborového výzkumu. Cílem bakalářské práce bude charakterizovat půdní prostředí vybraných porostů a uvést jej do kontextu se zcela pralesovitými porosty (zejména Boubínský prales). Hypoteticky je očekáván mírný pokles pedokomplexity oproti pralesům.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení