Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Mezi biomechanické vlivy stromů na půdu lze vedle obecně známé vývratové dynamiky zařadit například vyplňování podzemních částí pahýlů stromů při jejich dekompozici půdou, pronikání kořenů do podložní horniny nebo například vytlačování půdy v důsledku růstu kořenů. Recentní studie (zejména z USA) odhalily značný pedogenetický potenciál těchto procesů, které ovšem dosud nebyly uspokojivě kvalitativně ani kvantitativně posouzeny. Zdá se, že popsané procesy mohou mít dopad i na evoluci půd. Současně mohou být důležité při posuzování role lesnického managementu nebo dokonce odlesnění v komplexitě půd na krajinné úrovni. Cílem práce bude posoudit význam konkrétního biomechanického procesu na vybrané lokalitě přirozených lesů v ČR. Výsledky prohloubí naši znalost pedogenetických procesů a jejich faktorů v lesních ekosystémech.

There are no limitations of the topic