Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je seznámit studenta se základy problematiky hydrologického modelování a na příkladu modelovacího programu PERSiST posoudit jeho možné aplikace v lesnické hydrologii. Práce bude obsahovat literární rešerši o současných možnostech hydrologického modelování. Dále pak popis jednotlivých kalibračních parametrů programu PERSiST a popis metodického postupu při kalibraci. Výsledkem práce bude porovnání modelových dat s daty pořízenými měřeními průtoků a srážek na vybraném povodí (data budou dodána školitelem). Tato práce umožňuje pokračování v další vědeckovýzkumné činnosti a je předpokladem pro navazující práci diplomovou.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení