Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je připravit projektovou dokumentaci k realizaci navržených krajinářských úprav včetně zdůvodnění a nacenění. součástí práce bude nejprve studium dostupných relevantních podkladů (územní plán obce, příp. zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, regulační plány atd.; pozemkové úpravy; plány péče o zvláště chráněná území; majetkoprávní poměry dle KN) na jejichž základě student zpracuje studii proveditelnosti krajinářských úprav na katastru. Cílem této kapitoly bude identifikovat konkrétní parcely, kde je předpoklad dovést v budoucnu navržené úpravy k realizaci. V další části práce student na těchto pozemcích připraví projektovou dokumentaci dle pravidel vybraného dotačního titulu (OPŽP, POPFK, PPK a jiné)v přibližné úrovni DÚR (dokumentace pro územní řízení). Součástí projektové dokumentace bude též položkový rozpočet kalkulovaný dle aktuálního ceníku AOPK, či ceníku stavebních prací URS.

There are no limitations of the topic