Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je připravit projektovou dokumentaci k realizaci navržených krajinářských úprav včetně zdůvodnění a nacenění. součástí práce bude nejprve studium dostupných relevantních podkladů (územní plán obce, příp. zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, regulační plány atd.; pozemkové úpravy; plány péče o zvláště chráněná území; majetkoprávní poměry dle KN) na jejichž základě student zpracuje studii proveditelnosti krajinářských úprav na katastru. Cílem této kapitoly bude identifikovat konkrétní parcely, kde je předpoklad dovést v budoucnu navržené úpravy k realizaci. V další části práce student na těchto pozemcích připraví projektovou dokumentaci dle pravidel vybraného dotačního titulu (OPŽP, POPFK, PPK a jiné)v přibližné úrovni DÚR (dokumentace pro územní řízení). Součástí projektové dokumentace bude též položkový rozpočet kalkulovaný dle aktuálního ceníku AOPK, či ceníku stavebních prací URS.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení