Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat studii proveditelnosti krajinářských úprav ve vybraném katastru. V rámci prací se počítá nejprve s podrobnou analýzou dostupných relevantních podkladů (územní plán obce, příp. zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, regulační plány atd.; pozemkové úpravy; plány péče o zvláště chráněná území; majetkoprávní poměry dle KN). Na základě těchto podkladů budou identifikovány konkrétní parcely (zejména obecní), na nichž je předpoklad, že by mohlo v budoucnu dojít k realizaci navržených krajinářských úprav. Součástí práce bude taktéž jednoduchý návrh krajinářských úprav, které respektují veškeré limity území, tak jak budou zjištěny při studiu podkladů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení