Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Abstrakt:
V loňském roce počala do České republiky firma Carbon Solutions s.r.o. pod obchodním názvem Oxytree distribuovat první sazenice klonu Paulownie in vitro 112, který vznikl laboratorním křížením druhů Paulownia elongata a Paulownia fortunei ve Španělsku. Je to klon množený mikropropagací (in vitro), neboť jeho semena jsou infertilní. Není proto invazivní, je množitelný jen v laboratorních podmínkách. Paulownie je opadavý listnatý strom mimořádně rychlého růstu, který pochází z jihovýchodní Asie. Dožívá se až 70 - 100 let a dosahuje 20 – 25 m výšky. Paulownie získává velký zájem pro své environmentální vlastnosti a byla navrhnuta pro potenciální řešení problému globálního odlesňování a oteplování (pionýrská rostlina, rychlerostoucí, s vysokou produkcí kyslíku – až 1100 litrů kyslíku za den – odtud „oxytree“). Používá se k zalesňování v několika zemích, včetně Austrálie, Německa, Španělska, Portugalska, Číny, USA a jiných. Klon 112 in vitro je pěstován od Rumunska, Maďarska až po Polsko. Běžnější druhy Paulownií u nás trpí vymrzáním. Pouze několika odrůdám se daří přežívat v parcích a zahradách (P. tomentosa, P. elongata, P. fortunei). Poměrně dobře se přizpůsobuje různým klimatickým podmínkám, i když je rostlinou teplejších a vlhčích oblastí (snáší rozsah teplot ca od -25 °C do +45 °C, klon 112 snese dokonce až – 40°C, optimum: 24 až 29 °C; potřebuje ca 800 mm srážek za rok); a půdním podmínkám (toleruje širokou škálu půdních typů, lépe ji vyhovují lehčí písčité půdy, netoleruje kyselé půdy, рН by mělo být vyšší než 5,2). Tvoří svislé kořeny sahající až do hloubky 9 m, které jsou schopné absorbovat vodu i živiny z hlubších vrstev půdy a v podobě opadu obohacovat (meliorovat) svrchní vrstvy. Je to strom vhodný pro stabilizaci písčitých a sprašových půd a oblastí, které jsou vystavené riziku sesuvu půdy. Paulownie je odolná vůči znečištěnému životnímu prostředí. Není hostitelem nebo mezihostitelem závažnějších chorob nebo škůdců. Má velké listy s šířkou 15-45 cm, oválné až srdčité. Listnatá koruna stromu může dosahovat průměru až 10 m, proto se výsadba paulovnií nedoporučuje v blízkosti stěn, staveb, elektrického vedení ani vodovodních potrubí. Kvete jedenkrát ročně před olistěním, podle nadmořské výšky od konce dubna do začátku června. Některé z paulovnií včetně klonu in vitro 112 kvetou již ve třetím roce. Květy jsou zvonkovitého tvaru, dlouhé až 30 cm a ve většině případů jsou zbarveny do různých odstínů fialové. Vyskytuje se ale i bílá s fialovým středem. Květy i listy paulovnií se používají ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. V čase kvetení přitahuje velké množství včel, které z těchto květů produkují vysoce kvalitní med. Med má světlou barvu a je možné srovnávat ho s akátovým medem, mají podobné vlastnosti. Pomáhá léčit zánět průdušek a respirační onemocnění, zlepšuje trávení. Její plod má vejcovitý tvar (3-5 cm). Dřevo se využívá jako palivo, ale i ve stavebním a truhlářském průmyslu (výroba nábytku, lodí, hudebních nástrojů aj.). Je srovnatelné například s kvalitou cedru. Po skácení dřevo obsahuje pouze 10 – 30 % vlhkosti (dle lokality) a velmi rychle vysychá. Díky nízkému obsahu vody má dřevo při sušení velmi malé objemové změny, nepraská a deformace jsou minimální. Je nenasákavé - odmítá vodu, je ca o 30 % lehčí než jakýkoliv srovnatelný druh stejně tvrdého dřeva (váha 1 m3 spárovky je cca 250 kg) a má velmi vysokou pevnost v poměru ke hmotnosti. Proto je vhodné pro výrobu lodí, surfů, saun, nábytku apod., má nízký obsah pryskyřice. V podmínkách České republiky je třeba nejprve ověřit (otestovat) v jakých podmínkách (klimatických a půdních) a jakou nejvhodnější fytotechnikou klon Paulownie in vitro 112 pěstovat k dosažení co největší produkce popř. kvality dřeva. I když je Paulownie introdukovanou dřevinou a její pěstování není z legislativních důvodů možné na lesní půdě, její slibné vlastnosti jsou zajímavé i z hlediska lesnického. Z výše zmíněných důvodů plánuje Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně pod vedením Ústavu zakládání a pěstění lesů zahájit výzkum a podat rozsáhlejší řadu na sebe navzájem navazujících projektů se zaměřením na: 1) pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR, ověření jeho neinvazivnosti, testováním způsobu množení, vlivu na vodní bilanci a koloběh živin na daném stanovišti aj., 2) vhodnou fytotechniku za účelem zvyšování jakosti dřeva, medonosnosti, vlastnosti listoví a jeho využití, kvalitou dřeva aj. a 3) možnostmi využití dřeva v průmyslu, způsoby obnovy, likvidace založených plantáží, legislativou aj. Za tímto účelem byl osloven zástupce firmy Carbon Solutions s.r.o. a zároveň soukromé osoby, které již zakoupili či plánují zakoupit větší množství sazenic a pěstovat je v různých stanovištních podmínkách ČR. Při větším rozsahu výsadeb je možné nejen výsledky statisticky lépe vyhodnocovat, ale je možné experimentovat v rámci rozdílných lokalit i s vlivem rozdílné doby výsadby sazenic, pěstování v různém sponu (obdélníkovém, čtvercovém, trojúhelníkovém a různé hustotě, např.: 4 x 5m, 4 x 4m, 3 x 3m), vlivem hnojení, vlivem různé intenzity zálivky a dalšího obhospodařování aj. Lze očekávat, že limitujícími podmínkami pro pěstování Paulownie in vitro 112 budou nízké teploty a mráz, nedostatek vody aj, produkci dřeva lze očekávat o 10 – 15 % nižší ve srovnání s výsledky pěstování v jižnějších státech Evropy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-LI Lesní inženýrství