Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Školitel specialista: Ondřej Košulič, po souhlasu vědecké rady s jeho školitelstvím bude školitelem on. Popis V rámci doktorské disertační práce se bude doktorand věnovat podchycení změn ve společenstvech bezobratlých živočichů a vyšších rostlin v průběhu odumírání jasanových porostů v komplexu různověkého nížinného hospodářského lesa. Biodiverzita jednotlivých složek fauny (pavouci, střevlíci, mnohonožky, stonožky, stínky) a flóry (vyšší rostliny) bude vyhodnocena ve vztahu k environmentálním podmínkám zkoumaných stanovišť s vymezením vlivu odumírání jasanových porostů a dopadu intenzity hospodaření. Dopad bude kvantifikován na jednotlivé složky bezobratlých živočichů, kteří mají významné postavení v lesním ekosystému jako konzumenti II. řádu (pavouci, střevlíci, stonožky), dekompozitoři organické hmoty (mnohonožky, stínky) a primární producenti (vyšší rostliny). Negativní změny v těchto společenstvech a funkčních vlastnostech sledovaných taxonů mohou tedy mít celkový efekt na složení, autoregulační vlastnosti a probíhající sukcesi ekosystému nížinného lesa. Cíle 1) Pomocí odchytových metod a fytocenologického snímkování provést inventarizační průzkum vybraných studovaných ploch 2) Analyzovat hlavní faktory mající vliv na sledovaná společenstva 3) Kvantifikovat dopad a intenzitu odumírání jasanových porostů a lesního hospodaření na biodiverzitu sledovaného území, porovnat hospodářské a přirozené stanoviště nížinného lesa 4) Identifikovat významné negativní faktory působící v lese - jak tyto dopady mohou ovlivnit funkci přirozených predátorů, dekompozitorů a producentů ve vztahu k ekosystému nížinného lesního komplexu Předpokládané publikační výstupy 2x impaktové publikace SCI Journals (předpokládané periodikum: Community Ecology, Forest Ecology and Management) 2x SCOPUS publikace (předpokládané periodikum: Journal of Forest Science, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BOTA Botanika