Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Flóra a vegetace vybraných rašelinišť
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
Summary: Na území České republiky dochází k postupnému zániku rašeliništních biotopů, které se jako ostrovy vyskytují vzácně v člověkem intenzivně využívané krajině. V minulosti bylo hlavní příčinou jejich zániku především odvodňování, zalesňování a těžba rašeliny, v současné době je to eutrofizace, acidifikace a následná sukcese vedoucí k nežádoucím změnám v druhovém složení rostlin. Rašeliništní ekosystém se přirozeně vyznačuje nízkou dostupností živin. Pokud dochází ke splachům vod z okolních hnojených agrosystémů, dochází pak k narušení živinových poměrů i na rašeliništích v okolí, začne docházet k expanzi rostlinných druhů náročnějších na živiny a celá vegetace se změní v porosty vysokých ostřic, rákosin, vlhkých luk, dlouhodoběji i vrbových porostů nebo olšin, a tím zanikne rašeliniště jako takové. Cílem bakalářské práce bude provést detailní botanický průzkum vybraných rašelinišť ve zvoleném území, a pokud existují starší botanické práce, bude možné udělat srovnání historie se současností. V práci bude podrobná rešerše literatury vztahující se ke studovanému území, především přírodní podmínky a vliv člověka na krajinu v posledních desetiletích. Bude hodnocen současný stav studovaných lokalit a případně navržen postup vedoucí ke vhodné obnově rašeliniště. Na bakalářskou práci floristickou může navazovat diplomová práce fytocenologická, nebo dle domluvy. Podmínkou je dobrá znalost alespoň běžných druhů rostlin.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-AS Agricultural SpecializationB-AS-AE Agroecology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FASYB Systematic Botany