Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pedologická charakteristika stropnic a záhozu řopíků
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce by měla popsat půdní změny, ke kterým došlo při stavbě lehkého opevnění ve 30.letech 20. století. Při stavbě objektů lehkého opevnění (tzv. řopíků) došlo k porušení půdního pokryvu, vykopaná zemina pak byla použita pro maskování stropu a týlové stěny. Cílem práce je zhodnotit k jakým pedologickým změnám došlo mezi materiálem na stropnicích objektů a srovnat jej s okolními půdami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení