Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
12
Navrhl:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat názory a postoje veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny. A to zejména v oblastech: zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost, soukromá zeleň, veřejná zeleň, ochrana přírody, bioenergie a pobyt v přírodě. Metodicky se postupuje s použitím standardizovaného dotazníků, pomocí kterého se realizuje dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku obyvatel vybraného kraje. Výsledky se prezentují samostatně za jednotlivé oblasti a tyto oblasti se také ve výsledcích porovnávají mezi sebou navzájem. Zpracovávají se jednotlivé korelace parametrů respondentů (pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce a typ bydlení) s výsledky u jednotlivých otázek dotazníku. Výstupem je poznání vztahu a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny, což může pomoci dalšímu směřování těchto oborů i komplexnímu rozvoji daného regionu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení