Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Abstrakt:
Školitel specialista: Ondřej Košulič, po souhlasu vědecké rady s jeho školitelstvím bude školitelem on. V rámci doktorské disertační práce se bude doktorand věnovat fauně pavouků různověkých porostů hospodářského lesa v podmínkách jižní Moravy. Biodiverzita pavouků (druhová diverzita, početnost, funkční diverzita, druhová kompozice, přítomnost vzácných a ohrožených druhů) bude vyhodnocena ve vztahu k environmentálním podmínkám zkoumaných stanovišť s vymezením vlivu a intenzity hospodaření na sledovanou arachnofaunu. Konkrétně bude sledován vliv pasečného hospodaření a těžebních aktivit v nížinném lese. Změny sledovaných indikátorů budou srovnány s výsledky z přírodně blízkých lesních stanovišť bez výraznějších antropogenních zásahů. Na základě zjištěných údajů doktorand identifikuje významné negativní faktory působící v lese a zpracuje návrh pro podporu biodiverzity při zachování produkčního rámce lesního hospodaření. Cíle 1) Pomocí odchytových metod (zemní pasti, smyk vegetace) provést inventarizační průzkum vybraných ploch různověkých lesních porostů, faunisticky zhodnotit sledované lokality a porovnat výskyt zjištěných druhů v rámci České republiky, se zvláštním zřetelem na bioindikačně významné druhy pavouků. 2) Analyzovat hlavní faktory mající vliv na sledovanou arachnofaunu. 3) Porovnat biodiverzitu různověkých lesních porostů v rámci celku a mezi nejbližší přirozenou přírodní lokalitou. 4) Identifikovat významné negativní faktory působící v lese a zpracovat návrh managementu pro podporu druhové diverzity pavouků, tak aby byl zachován produkční a ekonomický ráz lesnické produkce při zachování mimoprodukční funkce nížinného lesa. Předpokládané publikační výstupy 2x impaktové publikace SCI Journals (Community Ecology, Forest Ecology and Management) 2x Jrec publikace (Journal of Forest Science, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrstvíD-LI-OCHRL Ochrana lesa