Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Summary:
Školitel specialista: Ondřej Košulič, po souhlasu vědecké rady s jeho školitelstvím bude školitelem on. V rámci doktorské disertační práce se bude doktorand věnovat fauně pavouků různověkých porostů hospodářského lesa v podmínkách jižní Moravy. Biodiverzita pavouků (druhová diverzita, početnost, funkční diverzita, druhová kompozice, přítomnost vzácných a ohrožených druhů) bude vyhodnocena ve vztahu k environmentálním podmínkám zkoumaných stanovišť s vymezením vlivu a intenzity hospodaření na sledovanou arachnofaunu. Konkrétně bude sledován vliv pasečného hospodaření a těžebních aktivit v nížinném lese. Změny sledovaných indikátorů budou srovnány s výsledky z přírodně blízkých lesních stanovišť bez výraznějších antropogenních zásahů. Na základě zjištěných údajů doktorand identifikuje významné negativní faktory působící v lese a zpracuje návrh pro podporu biodiverzity při zachování produkčního rámce lesního hospodaření. Cíle 1) Pomocí odchytových metod (zemní pasti, smyk vegetace) provést inventarizační průzkum vybraných ploch různověkých lesních porostů, faunisticky zhodnotit sledované lokality a porovnat výskyt zjištěných druhů v rámci České republiky, se zvláštním zřetelem na bioindikačně významné druhy pavouků. 2) Analyzovat hlavní faktory mající vliv na sledovanou arachnofaunu. 3) Porovnat biodiverzitu různověkých lesních porostů v rámci celku a mezi nejbližší přirozenou přírodní lokalitou. 4) Identifikovat významné negativní faktory působící v lese a zpracovat návrh managementu pro podporu druhové diverzity pavouků, tak aby byl zachován produkční a ekonomický ráz lesnické produkce při zachování mimoprodukční funkce nížinného lesa. Předpokládané publikační výstupy 2x impaktové publikace SCI Journals (Community Ecology, Forest Ecology and Management) 2x Jrec publikace (Journal of Forest Science, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-LI Forest Engineering
D-FE-FPROT Forest Protection