Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Téma práce je zameraná na naučenú bezmocnosť a mieru jej výskytu medzi žiakmi stredných odborných škôl. V teoretickej časti by sa mal študent zamerať na definíciu pojmu a výskumy, ktoré viedli k jeho popisu a objasneniu. Tiež sa v teoretickej časti vyskytujú možné riešenia problému. Praktická časť je zameraná na prieskum a analýzu miery výskytu tohto fenoménu na stredných odborných školách medzi žiakmi. Tiež sa práca snaží analyzovať príčiny vyvolania fenoménu u jednotlivcov v školskom prostredí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia