Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Disertační práce zaměřená na nedestruktivní senzorové metody diagnostiky výživného stavu, hustoty porostu a stavu rostlin při lokálně cíleném hospodaření na půdě. Cílem práce je vyhodnotit spektrální měření, ověřit vegetační indexy pro identifikaci výnoso-tvorných prvků a navrhnout postup jejich implementace do pěstebních zásahů zaměřených na výživu rostlin. Pro tyto účely budou využity výsledky pozemního spektrometrického měření maloparcelních polních pokusů, které budou následně ověřovány na poloprovozních plochách s využitím dat dálkového průzkumu Země (družicové a letecké snímkování). Výstupem práce by měl být metodický postup agronomické interpretace spektrálních měření ve stanovených růstových fázích a tvorba doporučení pro zemědělskou praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná