Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Kvalita humusových látek u intenzivně využívaných zemědělských půd
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Abstrakt: V průběhu dlouhodobých experimentů bude sledována kvalita humusových látek u vybraných půdních typů, které jsou intenzivně využívány. Jako ukazatele kvality budou hodnoceny chemické a spektrální vlastnosti humusových látek. Dále bude sledována dynamika obsahu humusu a stanoven celkový obsah uhlíku a dusíku a poměr C/N u daných typů půd. Výsledky budou statisticky zpracovány.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná