Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Stav témy:
schválené (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologie lesa - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
V posledních letech bylo realizováno několik zásadních studií týkajících se skleníkových plynů, zejména CO2. Stále však ještě existují značné nedostatky ve stanovení bilance a dynamiky toků dalších skleníkových plynů (CH4 a N2O), jejichž role proto obvykle není zahrnuta v globálních odhadech toků skleníkových plynů. Za účelem sestavení úplné bilance skleníkových plynů a pochopení procesů, které ovlivňují tuto bilanci, jsou zapotřebí dlouhodobá, mezinárodně koordinovaná měření pokrývající různé ekosystémy včetně lesních. V případě lužních lesů lze díky vysoké hladině podzemní vody lze očekávat také produkci a výdej CH4 a N2O z půdy. Mezi nejčastěji používané metody měření toků látek (skleníkových plynů, vodní pára) a energie v ekosystémech patří technika eddy-kovariance a komorové gazometrické systémy. Tyto metody umožňují dlouhodobé měření toků mezi atmosférou a ekosystémy nebo jejich komponentami, zejména půdou. Cílem práce bude získání dat toků skleníkových plynů mezi atmosférou a ekosystémem či jeho komponentami, hodnot meteorologických prvků, nalezení hlavních řídicích faktorů toků skleníkových plynů a algoritmizace nalezených vztahů. Měření budou prováděna na Ekosystémové stanici Lanžhot, nacházející se v ekosystému lužního lesa. Stanice je vybavená rozsáhlým souborem přístrojů a měřicích systémů (podle protokolů evropského projektu ICOS) pro detailní měření mikroklimatu, sledování klíčových fyziologických parametrů, měření toků skleníkových plynů na úrovni jednotlivých komponent ekosystému (půda, dřevní části rostlin) až po úroveň celého ekosystému. Také spektrum sledovaných skleníkových plynů je širší a kromě již „tradičního“ CO2 zahrnuje i CH4 a N2O. Student/ka bude pracovat na pracovišti vybaveném moderními elektronickými meteorologickými přístroji a také s nejmodernější technikou pro stanovení koncentrace skleníkových plynů včetně laserových plynových analyzátorů. Dílčí cíle práce: 1) - prakticky zvládnout metodiky sběru dat pomocí automatických měřicích systémů včetně zpracování dat 2) - naučit se základní meteorologická měření včetně podstaty měřící techniky pro vyhodnocování vzájemných vztahů mezi toky skleníkových plynů a meteorologickými prvky 3) - připravit databáze naměřených hodnot toků skleníkových plynů a meteorologických prvků, 4) - kvantifikovat toky skleníkových plynů, provést jejich vyhodnocení, nalézt závislost toků na meteorologických faktorech a matematicky ji vyjádřit. Požadavky na studenta: samostatnost, aktivní znalost anglického jazyka (nevyžadujeme certifikát), schopnost práce s datovými soubory, schopnost vycestovat na krátký zahraniční studijní pobyt, ochotu učit se novým věcem. Kontaktní osoba: Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Pavelka.m@czechglobe.cz, tel.: 511 192 255, 728 183 788



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa