Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Demokratizace veřejného prostoru a konstitucionální zakotvení základních občanských svobod se ve středoevropském prostoru dočkalo svého legislativního rámce ve druhé polovině devatenáctého století. Shromažďovací, petiční právo nebo náboženská tolerance se staly nedílnou součástí žebříčku hodnot evropské kultury. Liberalizace občanského života v Rakousku-Uhersku, a tedy i v českých zemích, neovlivnila pouze nejvyšší politické sféry, ale projevila se naplno také na lokální úrovni. Nově vzniklé čtenářské, pěvecké, ochotnické, hasičské nebo sokolské spolky na bázi zájmového sdružování plnily úlohu občanských iniciativ, pečujících o zdárný rozvoj místního školství, kultury nebo ekonomiky. Uchazeč o zpracování dané tématiky se bude zabývat nejdůležitějšími institucemi spolkového typu ve vybrané obci, městě, městské části nebo regionu s ohledem na historickou perspektivu organizací, jejich vliv a postavení, genezi do současnosti a minulý i budoucí přínos výsledků práce generací osobností v řadách členů spolků.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení