Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Rešeršně zpracujte údaje o vybraných 3-5 studánkách ŠLP (Školní lesní podnik Křtiny) s ohledem na jejich geografickou, geologickou a hydrogeologickou charakteristiku. Přehledně popište legislativní rámec na kvalitu vod ve vybraných objektech. Na vybraných 3-5 studánkách (zdrojích podzemní vody) v ŠLP proveďte sezónní měření kvality vod se zaměřením na vliv údržby silnic (především solení). Získaná data vyhodnoťte, graficky zpracujte a interpretujte vzhledem k možnému ovlivnění údržbou silnic.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia