Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
U Šardic v aluviu Šardického potoka (Hustopečský bioregion, Jihomoravský kraj) vzniknul v roce 2013 mokřad o 5 vodních plochách s různou velikostí (50 - 9000 m2) a s různou hloubkou. Lokalita je významná s ohledem na vysokou diverzitu mikrobiotopů a vyskytujích se druhů hmyzu. V rámci práce bude sledovány změny rostlinných společenstev (výskyt druhů, zastoupení, pokryvnost) v jednotlivých letech. V návaznosti na změny rostlinných společenstev budou sledovány změny vodních druhů živočichů (řád vážek Odonata). Během roky budou sledována dynamika klimatických faktprů a taktéž dynamika hydrologických charakteristik mokřadu. Cílem práce bude zachycení sukcesních změn s návrhem managementu pro zachování diverzity lokality.

There are no limitations of the topic