Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
U Šardic v aluviu Šardického potoka (Hustopečský bioregion, Jihomoravský kraj) vzniknul v roce 2013 mokřad o 5 vodních plochách s různou velikostí (50 - 9000 m2) a s různou hloubkou. Lokalita je významná s ohledem na vysokou diverzitu mikrobiotopů a vyskytujích se druhů hmyzu. V rámci práce bude sledovány změny rostlinných společenstev (výskyt druhů, zastoupení, pokryvnost) v jednotlivých letech. V návaznosti na změny rostlinných společenstev budou sledovány změny vodních druhů živočichů (řád vážek Odonata). Během roky budou sledována dynamika klimatických faktprů a taktéž dynamika hydrologických charakteristik mokřadu. Cílem práce bude zachycení sukcesních změn s návrhem managementu pro zachování diverzity lokality.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení